Condicions generals de compravenda

Mitjançant aquest document s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes per part de les persones físiques i / o jurídiques (des d’ara EL CLIENT) que manifestin la seva voluntat de comprar els serveis que es posen a la seva disposició per GRUP PETARDS CM amb domicili en AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU dE PLEGAMANS (ESPANA) amb CIF B63458673 mitjançant la sol·licitud realitzada per mitjans electrònics, concretament, via internet a través del lloc web: www.petardoscm.com

1.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTANT, DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ, LLENGÜES EN QUÈ ES PODRÀ FORMALITZAR EL CONTRACTE:

Tràmits que s’han de seguir per celebrar el contracte. Abans d’adquirir un producte, haurà de llegir les Condicions Generals de Compra que s’especifiquen a continuació. No hi ha cap tràmit addicional al procés de compra en línia. Un cop realitzada la compra, i transcorregut el termini de 48 hores necessàries per a la preparació de la teva comanda, podràs recollir-lo a la botiga seleccionada en el moment de la compra. Recorda que la normativa prohibeix l’enviament per correu de productes pirotècnics. Recorda així mateix que la legislació vigent prohibeix la venda telemàtica a menors d’edat no emancipats.

Còpia electrònica de les condicions generals i com seran accessibles posteriorment.Les presents Condicions Generals de compravenda s’exposen al lloc web titularitat de nom www.petardoscm.com podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les condicions del preu, característiques, drets i, en general, de totes les condicions en què s’efectuarà la compravenda.

Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren juntament amb un resum de la sol·licitud específica (producte específic contractat, cost amb indicació d’impostos si fos d’aplicació, costos d’enviament etc.) per a la seva acceptació expressa per part del CLIENT mitjançant un clic ” Estic d’acord amb els termes del contracte “cada vegada que es realitzi una sol·licitud concreta de productes a través del lloc web.

No és tècnicament possible que EL CLIENT pugui finalitzar la sol·licitud sense que s’hagi produït l’acceptació de les presents Condicions Generals. Perquè EL CLIENT pugui efectuar aquesta acceptació i per tant, fer la sol·licitud, ha d’haver cobert el formulari amb dades bàsiques, identificatives i de contacte.

Les presents Condicions Generals unides a la sol·licitud específica realitzada a través d’Internet per EL CLIENT (condicions particulars) impliquen la formalització de l’Acord de compravenda entre el PETARDS CM i l’usari que declara ser major d’edat, tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit , entès i acceptat les presents condicions.

Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada pel CLIENT i podrà sol·licitar-la en qualsevol moment a PETARDS CM per escrit a AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU DE PLEGAMANS (ESPANYA) o al fax 93 864 31 52.

Errors en la introducció de les dades. A l’hora de facilitar-nos les seves dades, assegureu-vos que introdueix les dades correctament ja que no disposem de sistemes automatitzats que detectin errors, sinó únicament en el cas que no es faciliti una dada dels requerits com a necessaris per a formalitzar la venda, se li requerirà la seva complimentació.

Llengua o llengües en què podrà formalitzar el contracte: En totes les comunicacions i en la formulació del contracte utilitzarem el castellà o el català.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la compravenda de productes pirotècnics per part de GRUP PETARDS CM a EL CLIENT a través del lloc web www.petardoscm.com, així com la realització de promocions i publicitat, inclosa la via electrònica, de productes de GRUP PETARDS CM.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DE GRUP PETARDS CM>

3.1.   Procés de les sol·licituds. GRUP PETARDS CM es compromet a processar les sol·licituds rebudes tan aviat com sigui possible sobre la base del estoc existent així com la disponibilitat de personal. El retard en la resposta no dóna lloc a indemnització per aquesta causa.

3.2.   Productes sense stock. Els productes d’aquesta web / catàleg poden ser substituïts per altres del mateix valor en cas de fi d’existències.

3.3. Responsabilitat de GRUP PETARDS CM
GRUP PETARDS CM en cap cas serà responsable en relació amb:

3.3.1 .  Els errors, retards en l’accés per part del CLIENT a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de GRUP PETARDS BCM. En tot cas, GRUP PETARDS BCM es compromet a intentar solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria davant de qualsevol incidència.

3.3.2.  Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

3.3.3.  De la no operativitat de la direcció de les dades de contacte i correu electrònic facilitades pel CLIENT per a l’enviament de la confirmació de les seves sol·licituds o lliurament de les mercaderies..

3.3.4.  EL CLIENT renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del que senalado anteriorment en aquesta clàusula.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT

4.1.  Pagament– EL CLIENT es compromet a abonar per avançat l’import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

4.1.1.  Import. La remuneració pel servei efectivament sol·licitat pel CLIENT serà la assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol·licitud concreta d’EL CLIENT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta.
A majors, al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-se-les despeses d’enviament pertinents, que se li faran saber a EL CLIENT tret que l’enviament sigui gratuït, condició aquesta que també serà de ple coneixement pel comprador, si actués com a tal.
GRUP PETARDS CM comunicarà el cost global tant del producte com de les despeses d’enviament desglossats sempre prèviament a EL CLIENT abans de la confirmació per part seva de la sol·licitud d’ús o compra.

4.1.2.  Formes de pagament. EL CLIENT ha d’abonar l’import corresponent al servei contractat mitjançant:
– pagament per sistema de compra segura mitjançant targeta bancària no tenint GRUP PETARDS CM accés a les seves dades de targeta de crèdit.
– pagament directe a la botiga de recollida de la mercaderia.

4.2.   Responsabilitat d’EL CLIENT / USUARI / CONTRATANTE.-
En tot cas, serà responsabilitat d’EL CLIENT:

4.2.1.  EL CLIENT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, doneu-nos i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de nom GRUP PETARDS CM, realitza el lliurament dels productes sol·licitats i aquest ferm la conformitat del lliurament, aquesta signatura implica l’acceptació del client que ha rebut el producte en correcte estat.

4.2.2.  EL CLIENT es compromet a comprovar el bon estat del producte en el moment del lliurament, comprovació que realitzarà amb caràcter previ a la signatura del comprovant de lliurament efectuat.

5.-  POLÍTICA DE DEVOLUCIONS-DRET DE DESISTIMENT

5.1.Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra.

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, article 103 d) i e), el dret de desistiment no és aplicable a la present compravenda, per raons de seguretat.

La legislació vigent prohibeix expressament l’enviament d’aquest tipus de productes pirotècnics que hagin estat venuts al públic per correspondència, telèfon o mitjans informàtics. El lliurament dels productes es realitzarà amb presència obligada del comprador al local de venda. GRUP PETARDS CM no accepta una devolució d’un producte que ha sortit de les nostres botigues causa que podria haver estat manipulat, intencionadament o no.

Si voleu anul·lar una comanda abans del lliurament del producte, pot fer-ho contactant amb el nostre servei d’atenció al client. Si us plau, envieu la següent informació, impresa o per correu electrònic, degudament emplenat al nostre servei d’atenció al client:

Numero de comanda
Data de la comanda 

Dades de contacte:
Nom del client 
Adreça 
Telèfon
e-mail

Producte a tornar
Si només vols tornar part d’una comanda, indica els productes que vols tornar.

Data i signatura del client

5.2. Devolució de productes defectuosos o que no funcionen correctament.

En aquest cas es realitzarà la devolució dels mateixos a la botiga, amb l’objectiu de la seva rebuig a un lloc adequat per a la seva destrucció. En el moment de la devolució haurà d’indicar si sol·licita l’abonament de l’import dels productes defectuosos o el seu canvi per altres productes.

En cas de no poder retornar els productes defectuosos en l’establiment on els va recollir, contacti amb els serveis d’atenció al client en:

AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU DE PLEGAMANS (ESPANYA)
Telèfon: 900 34 20 34 – 93 863 96 04

Correu electrònic: petardoscm@petardoscm.com

6.- OFICINES D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CLIENT.

GRUP PETARDS CM proporciona l’atenció personalitzada que calgui, a través dels següents mitjans de contacte:

AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU DE PLEGAMANS (ESPANYA)
Telèfon: 900 34 20 34 – 93 863 96 04
Correu electrònic: petardoscm@petardoscm.com

7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades proporcionades seran conservats en fitxers titularitat de PETARDS BCM. S.L. I GRUP PETARDS CM per gestionar la seva sol·licitud, proporcionar accés a continguts especials en el lloc web així com enviar-li en el futur publicitat i informació sobre els nostres productes, inclosa la via electrònica, enviament al qual es consent expressament. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en seran atesos en GRUP PETARDS CM AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU DE PLEGAMANS (ESPANYA).

Les seves dades personals incloses les relatives al pagament també es comunicaran a l’empresa titular de la botiga o caseta en la qual reculli la seva comanda o li subministri els productes.

8.- DRETS D’AUTOR I MARCA

GRUP PETARDS CM informa que el lloc web, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés.

9.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: GRUP PETARDS CM i EL CLIENT

podran donar per resolt el present contracte per qualsevol de les causes que s’estableixin en les lleis i en particular per l’incompliment de les presents condicions generals.

10.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en aquesta web, les parts acorden sotmetre als jutjats o tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors en que seran els tribunals corresponents al seu domicili.

Resolució de conflictes en línia.

En compliment del que estableix l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, l’informem de l’existència d’una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea, disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage y a través de la cual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions.

11.-VIGENCIA DE LES CLÀSULES

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GRUP PETARDS CM podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de GRUP PETARDS CM.